OnderwijsloketGemeente Haarlem
Terug naar de vorige pagina

Gebruiksvoorwaarden

Gepubliceerd: 1 oktober 2014
Laatste wijziging: 1 oktober 2014

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het onderwijsloket en al haar onderdelen . Door gebruik te maken van het onderwijsloket op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. De gemeente Haarlem behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het onderwijsloket voortzet na aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik onderwijsloket

Het is niet toegestaan op en/of via het onderwijsloket content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

  • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
  • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
  • in strijd zijn met door de gemeente Haarlem gegeven redelijke aanwijzingen;
  • een commercieel karakter hebben;
  • anderszins onrechtmatig zijn jegens de gemeente Haarlem of een derde.

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het onderwijsloket te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden.

Inloggegevens

Voor het plaatsen en raadplegen van informatie binnen het onderwijsloket is eenmalige registratie verplicht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de gemeente Haarlem.
U staat er jegens de gemeente Haarlem voor in dat de informatie - waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres - die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot het onderwijsloket met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Beëindiging deelname

De gemeente Haarlem is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  • u handelt in strijd met deze Voorwaarden;
  • de gemeente Haarlem van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan de gemeente Haarlem kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat het onderwijsloket bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van de gemeente Haarlem, haar licentiegevers en/of gebruikers van het onderwijsloket en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.